Ostutingimused

Käesolevad Relaxationland OÜ, registrikood 16342122, (edaspidi nimetatud Relaxationland) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes Relaxationland e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.

Relaxationlandil on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.relaxationland.ee  ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

Kõik Relaxationlandi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, Relaxationlandil ei ole neile ligipääsu.

Relaxationlandil on õigus kasutada Ostja kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

E-poest tellimuse vormistamise protsess

Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi.

Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks tootelehel nupule «Vormista tellimus» või ostukorvi sisu kuvavale info nupule.

Ostja kontrollib üle ostukorvi lisatud tooted ja kogused. Kui ostukorvi sisu õigsuses on veendutud, vajutab Ostja nupule «Vormista tellimus».

Ostja teeb valiku kahe e-poe kasutaja tüübi vahel. E-poe konto loomine ei ole kohustuslik, e-poe tellimusi saab esitada nii registreerunult kui ka registreerumata. Registreerunult ja sisse logituna e-poe tellimuste esitamine võib anda vastavalt kampaaniatele soodustusi ja/või ärikliendi puhul kokkuleppehinnad.

Ostja täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja tellitud kauba kiire ning tõrgeteta kättetoimetamine ja hilisem pretensioonide lahendamine.

Ostja teeb valiku kauba kättetoimetamise viisi osas. Relaxationland pakub kauba kättetoimetamiseks järgnevaid variante:

  • Ostja tuleb kaubale ise järgi e-poe esindusesse Tartus;
  • Ostjale toimetatakse kaup soovitud aadressile kulleriga;
  • Ostja tellib kauba SmartPOSTI, Omniva või DpD pakiautomaati.

Ostja valib kauba eest tasumise viisi. Relaxationland pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:

  • otse läbi internetipanga linkide (Swedbank, SEB, Nordea pangad ning Mastercard ja Visa krediitkaardid);

E-poes Ostja poolt ettemaksuga tasutud tellimusi käsitletakse alates laekumise hetkest tööpäevadel 08:00-17:00. Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval. Kehtib ka «Tulen ise järele» tarnevaliku puhul.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Relaxationlandil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

  • Kaup on laost otsa lõppenud
  • Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui Relaxationlandil ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda Relaxationlandilt kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup Relaxationlandi kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

Relaxationland ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

  • otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;
  • loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;
  • Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;
  • volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist.

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Muuhulgas on Ostjal õigus 14 päeva jooksul kaubaga tutvuda ja 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest müügilepingust taganeda.

Müügilepingust taganemise korral tuleb 14 päeva jooksul saata avaldus Relaxationlandi e-posti aadressile  info@relaxationland.ee  . Avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse, tellimusnumbri ja arveldusarve kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda.

Tagastatav  kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud.  Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti).

Müügilepingust taganemise korral on õigus tagastatava kauba transpordikulu jätta Ostja kanda ning see tagastavast summast maha arvutada. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohale toimetamise kulu) tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Relaxationlandi.

Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Relaxationlandi.

Kui pärast kauba  tagastamist on  Relaxationlandi poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Relaxationland võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Relaxationlandi vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Juhul, kui kaubale  on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele.

Vastutus

Relaxationland vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Relaxationlandi ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Relaxationland ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Relaxationland ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha.

Relaxationlandi ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.